Posts Tagged ‘akademia pana kleksa’

“Psie smutki” to piosenka, kt??rej nie trzeba nikomu przedstawia─?. Delikatny, urzekaj─?cy g??os wokalistki i mi??e, proste s??owa piosenki, a wszystko to w otoczeniu dobrze znanej dzieciom Akademii Pana Kleksa. Pozostaje jedynie s??ucha─?, nuci─? i ??piewa─?. Warto te?? chwil─? pomy??le─?, nad tym jak wiele z naszych codziennych trosk przypomina tytu??owe psie smutki i jak ??atwo mo??na je wszystkie rozwi─?za─?. Doskona??a piosenka dla naszych milusi??skich, utrzymana w stylistyce ko??ysanki, z ciekawym przes??aniem i zabawn─? point─?. Nic doda─?, nic uj─?─?.

Zgodnie z wcze??niejszymi zapowiedziami, przysz??a pora na kolejne odwiedziny u Pana Kleksa. Tym razem “Le??” – wspania??y wiersz Jana Brzechwy, w wykonaniu brodatego i piegowatego profesora oraz jego roze??mianych uczni??w. Wyj─?tkowy g??os Piotra Fronczewskiego, dobra aran??acja muzyczna i ch??rki w wykonaniu dzieci po??─?czone ze ??wietnie napisanym tekstem, musia??y da─? dobry efekt. Piosenka szybko wpada w ucho i wcale ??atwo nie chce z niego wylecie─?. Warta pos??uchania przez wszystkich, nie tylko du??ych lub ma??ych leniuszk??w. Je??li do tego zdarza nam si─? czyta─? wierszyki Brzechwy naszym dzieciom, to mo??liwo??─? poznania ich jako piosenek, b─?dzie dla naszych maluch??w niezwykle ciekaw─? przygod─?. Pos??uchajmy zatem, co takiego ciekawego zrobi?? dzi?? le??…

Po raz kolejny i z pewno??ci─? nie ostatni, zawitali??my do Akademii Pana Kleksa. Jej uczniowie, na czele ze swym pryncypa??em, wy??piewuj─? kolejne i kolejne utwory Jana Brzechwy, ta??cz─?c i bawi─?c si─? jak tylko dzieci potrafi─?.
“Witajcie w naszej bajce” to obietnica magii i czar??w, zabawy i emocji, licznych przyg??d i szcz─???liwego ich zako??czenia. Sk─?d ta pewno??─?? Poniewa?? takie s─? w??a??nie bajki , a w nich “…wszystko jest mo??liwe. Zwierz─?ta s─? szcz─???liwe, a dzieci, wiem co?? o tym, lataj─? samolotem.” Nie ma na co czeka─?, czas na kolejn─? roz??piewan─? wizyt─? w Akademii, Pan Kleks z pewno??ci─? ucieszy si─? mog─?c nas ponownie go??ci─?. Jest tylko jeden warunek – musimy lubi─? ??piew i taniec, bez tego ani rusz.

Ulubiona piosenka Pana Kleksa, czyli kolejny wspania??y utw??r autorstwa Jana Brzechwy – Na Wyspach Bergamutach. Czy pami─?tasz jak Ada?? Niezg??dko da?? si─? ponie??─? rado??ci i zabawie, kt??re kryj─? w sobie kolejne zwrotki? Czy pami─?tasz jak dzi─?ki temu prze??y?? najpi─?kniejsz─? przygod─? swojego dzieci??stwa? Je??li tak to, na co czeka─?? Pos??uchaj i do??─?cz do s??onia z dwiema tr─?bami, nios─?cej os??a mr??wki i tresowanych ??ososi w marynowanym sosie. Ka??de dziecko marzy aby odwiedzi─? Akademi─? Pana Kleksa, a ka??dy doros??y z rozrzewnieniem wspomina jak bardzo chcia?? do??─?czy─? do weso??ej gromady Adasia i jego przyjaci????… Je??li jednak nie pami─?tasz ju?? dlaczego to w??a??nie u Pana Kleksa chcia??o si─? uczy─? ka??de dziecko, to jak najszybciej przywo??aj dawne wspomnienia i poka?? je swojemu dziecku, du??o rado??ci gwarantowane.

Prawdziwy przeb??j autorstwa Jana Brzechwy – Kaczka Dziwaczka, z kt??rej szale??stw ??miej─? si─? ju?? kolejne i kolejne pokolenia dzieci na ca??ym ??wiecie. Piosenka w wykonaniu nie byle jakiej kompanii, bowiem… ??piewaj─? i ta??cz─? Pan Kleks (w kt??rego wcieli?? si─? niezapomniany Piotr Fronczewski) oraz uczniowie jego magicznej Akademii. Pomy??le─? tylko, ??e gdyby nie piesze wycieczki, mogliby??my nigdy nie usz??ysze─? tego mi??ego i zabawnego utworu. Je??li Twoje dziecko nie s??ysza??o jeszcze o Kaczce Dziwaczce, to nie ma na co czeka─?. Pos??uchajcie i po??miejcie si─? razem. Je??li za?? dobrze zna ju?? histori─? tej dziwnej kaczki, to z pewno??ci─? zaraz us??yszycie znajome d??wi─?ki.